ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

ROK SZKOLNY 2023/2024

Cel główny: 

Dążenie do tego, aby biblioteka szkolna pełniła rolę szkolnego centrum edukacyjnego i kulturalnego, była pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

Cele szczegółowe: 

– Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno- bibliograficznego. 
– Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.
– Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych. 
– Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej. 
– Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły. 

Plan działań uatrakcyjniających organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej:

Nadrzędnym celem stworzenia poniższego planu działań uatrakcyjniających organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej jest zachęcenie wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania z zasobów biblioteki oraz promocja czytelnictwa. Ponadto, realizując plan, chcę, aby nasi uczniowie:

HARMONOGRAM AKCJI I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROWADZONYCH W BIBLIOTECE2023/2024

KONKURSY we współpracy z nauczycielami:

  1. „Poranek poetycki” ELIMINACJE DO KONKURSU  ”Ptaki …”
  2. Szkolne konkursy czytelnicze: „Moja ulubiona książka” – konk. plastyczny klasy 1-3
  3. Konkurs fotograficzny „Z książką w obiektywie” – klasy starsze
  4. „Najlepszy czytelnik w szkole”

Udział w konkursach pozaszkolnych np. „ Ptaki, …”

Różne formy upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, prezentacje wybranych rodzajów literackich) prowadzone będą w miarę możliwości.

Realizacja wszystkich obowiązków odbywa się w czasie codziennej obsługi czytelnika; zgodnie z planem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły oraz w ramach współpracy z Radą Pedagogiczną. 

Opracowała: Renata Woroch